Monday, June 06, 2011

ANGLÈS: QUAN? COM? QUI?

CALVET, Enric i TURÓN, Isabel.
Perspectiva Escolar 337 de setembre de 2009 (Publicació de Rosa Sensat)
ISSN: 0210-2331 (Pp. 24-30).

Són moltes les escoles que han començat a oferir la llengua anglesa a Educació Infantil; algunes amb projectes definits i consensuats en claustre que garanteixen una continuïtat,  mentre d’altres només han optat per “satisfer” la demanda dels pares i mares amb espais de joc i cançons com a simple introducció de la llengua estrangera. Fins i tot, algunes llars d’infants s’han apuntat a l’oferta com a reclam, en molts casos, d’una clientela sensibilitzada pel fet multilingüe o per la importància que té l’anglès en la nostra societat actual.

Començar a “ensenyar” anglès s’ha convertit darrerament en una qüestió de “quan” iniciar aquest aprenentatge, molt més que de “com” i en quines condicions s’hauria de fer.

Però hem d’anar en compte. No tot el que es fa “serveix” per aprendre anglès i menys en edats tan primerenques. El fet de pintar fitxes amb el color “blue” o repetir cançons i cantarelles descontextualitzades no vol dir que els nens i nenes d’Educació Infantil tinguin garantit un millor aprenentatge de la llengua en un futur.

Literacy is important at all levels
Ensenyar anglès –que en el nostre país significa aprendre una tercera llengua- és una activitat complexa que requereix una proposta didàctica ben definida i unes circumstàncies favorables. Així doncs, abans de posar en marxa un projecte com aquest cal una reflexió prèvia per tal d’assegurar la màxima qualitat i els millors resultats.

A TENIR EN COMPTE

D’una banda no és gaire difícil convèncer-nos que avançar l’aprenentatge de l’anglès ofereix uns avantatges difícils d’igualar en altres etapes del nostre sistema educatiu.

 • Els nens/es estan molt motivats per l’aprenentatge de la llengua.
 • S’ho passen molt bé aprenent: pregunten, participen i experimenten amb la llengua.
 • Aprenen molt ràpid i són molt receptius.
 • Desenvolupen una bona pronúncia i no tenen cap vergonya a l’hora de parlar i reproduir el que senten a l’aula.
 • La comprensió és altíssima. Mentre que alguns nens i nenes són capaços de produir missatges i comunicar-se, altres només escolten i van incorporant elements de la nova llengua, però tanmateix, en aquests períodes de “silenci”, desenvolupen unes estratègies de comprensió que els seran molt útils en els seus aprenentatges futurs.
 • Aquesta llengua nova els ajuda a desvetllar l’interès per d’altres llengües i cultures.

Cal destacar també que la introducció d’una llengua nova ajuda moltíssim als nouvinguts/des. A l’aula d’anglès es troben en una situació de comprensió similar a la resta d’infants i la seva motivació i participació és molt alta. Poden establir relacions entre més llengües i fan connexions molt interessants. Aquest fet fa que augmenti la seva autoestima i els anima a superar-se al llarg de tota la seva escolarització.

Però també hem de ser conscients i reconèixer alguns inconvenients que no s’han de desestimar.

Performing stories
 • La capacitat d’atenció dels nens i nenes d’aquestes edats és molt curta i s’han de fer activitats molt variades.
 • Obliden fàcilment el que han après si no es recicla sovint.
 • S’ha de valorar el context sociocultural, la mobilitat dels alumnes del centre, la qualitat lingüística de la L1 i la L2, els recursos humans i materials de l’escola i d’altres aspectes que poden aconsellar iniciar l’aprenentatge de l’anglès a Cicle Inicial, tot reforçant la llengua catalana a Educació Infantil i revisant els plans d’immersió.
 • S’han de tenir en compte també els ritmes i horaris d’Educació Infantil. En aquesta etapa el temps és diferent. Els nens/es poden estar engrescats en una activitat i quan entra l’especialista d’anglès s’ha de reorganitzar tot per tal de començar la sessió. Conceptes com “flexibilitat horària” o “agrupaments flexibles” són cabdals encara que difícils de gestionar. 
 • Qui serà el mestre que farà anglès a Infantil?  

ESPECIALISTA D’ANGLÈS O MESTRE D’INFANTIL? LA GRAN QÜESTIÓ

S’hauria de poder comptar amb mestres que hagin treballat prèviament en aquesta franja d’edat. Els nens i nenes estan desenvolupant la seva personalitat, estan  aprenent a relacionar-se amb els altres i amb el món que els envolta. Experimenten, s’expressen de diverses maneres, aprenen a acceptar el torn de paraules, comencen a jugar en grup i necessiten conèixer els limits del jo i l’altri, és a dir, s’estan socialitzant. L’aprenentatge de la llengua anglesa pot ser un aprenentatge costós ja sigui per la seva timidesa o per què els costi relacionar-se o parlar davant dels altres. El mestre n’ha de ser conscient i ha de saber gestionar les petites o grans aportacions que cada nen fa.

Els nens i nenes necessiten sentir-se segurs, estimats i motivats i és el mestre qui crea un ambient favorable perquè cada nen/a tingui el seu espai, respectant els seus ritmes i els seus interessos.

Symbolic play
Els mestres d’anglès haurien de tenir un bon coneixement de la llengua i de la cultura anglesa per poder transmetre i compartir aspectes tan lingüístics com culturals. Aprendre una llengua va més enllà d’aprendre paraules i cançons. Al darrera hi ha tota una cultura, unes tradicions, una literatura, unes ciutats, uns paisatges…Els infants han de conèixer i respectar els països que parlen aquesta llengua. Tothom té un tiet o una cosina que ha anat a London o a New York, i si els nens/es porten objectes a classe com un barret de “Bobby”, un autobús de dos pisos o postals, el mestre ha de saber canalitzar i conduir aquestes aportacions. Així doncs el mestre ha de ser un bon coneixedor del món de l’Educació Infantil.

LA FORMACIÓ DE L’ESPECIALISTA D’ANGLÈS

No volem deixar passar l’oportunitat de reclamar una formació inicial més completa. Els mestres de llengua, de qualsevol llengua, tenim actualment l’oportunitat i el repte, com diu Michael Byram, de “desenvolupar i potenciar, en els nostres alumnes, actituds de recerca, de comunicació, de participació i de responsabilitat, tot creant enllaços entre els seus aprenentatges a l’aula i les activitats que es desenvolupin a l’escola, al barri o a qualsevol part del món”.

Això significa avançar en una formació basada en les competència pluricultural, la competència plurilíngüe i el compromís amb la ciutadania. El professors universitaris, responsables de pràctiques i els tutors a les escoles han d’entendre que “estem passant d’ensenyar llengües per a la comunicació a ensenyar llengües per a la comunicació intercultural” (Paloma Castro).

Aquesta formació hauria d’incloure 3 o 4 períodes de pràctiques al llarg de tota la carrera, amb un bon tutor tan a la universitat com a l’escola, i una pràctica obligatòria en una escola de parla anglesa o un Erasmus. En aquest sentit s’haurien de facilitar els intercanvis internacionals (Socrates, Leonardo,...) i impartir algunes matèries en anglès durant la carrera per tal d’assolir un domini molt bo de la llengua, especialment oral (nivell A2 o A1 del CEFR[1]), sense oblidar la formació tan metodològica com lingüística de l’anglès en totes les especialitats del magisteri.

Caldria també un canvi metodològic en algunes de les classes a la universitat. Treballar per projectes tal i com ho fem a les escoles, utilitzar les tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement, utilitzar el “portafolis” com  una eina reflexiva, un espai per fer visibles els aprenentatges i les bones pràctiques, que serveixi tan de creixement professional, com de creixement personal, ...

ESCOLA I FAMÍLIA

Pluriculturality is a challenge
Les escoles, com a baròmetres hiper sensibles a tots els canvis que es produeixen a la nostra societat, han estat les primeres en detectar i abordar els problemes derivats de la pluriculturalitat i dels canvis sociolingüístics. És necessari que tot l’equip educador de l’escola desenvolupi un Projecte Lingüístic coherent i integrador de l’anglès amb la resta de llengües presents a l’escola.

Quantitat i continuïtat són dos dels aspectes que s’haurien de tenir en compte: mínim d’hores setmanals, possibilitat de desdoblar grups per facilitar la interacció, la parla i les diferents modalitats d’expressió, decidir els espais (aula d’anglès o la pròpia aula),  continuïtat del projecte infantil-primària-secundària, coordinació de tots els mestres de llengua per establir criteris i estratègies comunes, establir mecanismes de reciclatge de la llengua i dels temes...

També és important implicar a les famílies en tots els nivells, potenciar el contacte amb l’escola i fer-les coneixedores dels aprenentatges dels seus fills i filles en l’àrea d’anglès. Aquest lligam el creiem indispensable: els nens i nenes frisen per ensenyar els seus coneixements d’anglès als pares, als avis… Podem fer que s’enduguin un titella d’anglès a casa o una capsa amb contes, el CD de les cançons que es treballen a l’aula, un DVD en anglès, filmacions de les seves intervencions a l’aula, demanar que llegeixin o escriguin comentaris en una llibreta especial, ...

A més, en aquests moments les escoles gaudim d’una gran riquesa i varietat cultural i lingüística i des de l’aula d’anglès ho podem aprofitar tot convidant pares i mares a explicar-nos algun conte del seu país d’origen, una recepta senzilla de cuina o alguna curiositat del seu país. Això ens pot permetre lligar cultures, llengües, costums i  comunicació, en un espai d’aprenentatge d’una “altra” llengua.

METODOLOGIA A SEGUIR

A les escoles de primària i secundària els nens i nenes haurien d’aprendre la llengua utilitzant-la, pensant amb la llengua i sobre la llengua, amb uns plantejaments “constructivistes”, basats en l’ús comunicatiu de la llengua.

En aquests moments arreu d’Europa s’està parlant molt de la metodologia CLIL/AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera), on els alumnes aprenen llengua i contingut alhora, donant oportunitats efectives d’ús de la llengua i obrint les portes a una gran diversitat d’aprenents. Això implica, però,  un treball conjunt dels mestres de l’escola i un replantejament del currículum.

Hi ha moltes escoles a Catalunya que ja estan duent a terme CLIL i aquest podria ser un model a seguir. Però s’ha de tenir en compte el tipus d’escola, els mestres amb els que comptem i especialment la metodologia que durem a terme. Treball cooperatiu, projectes, experimentació, recerca, presentacions… Hem de tenir molt clar que “tots els mestres som mestres de llengua” i que tots hi estem implicats.

El CEFR ens convida a utilitzar el Portfolio Europeu de les Llengües, per tal de fomentar un ensenyament i aprenentatge més reflexiu i afavorir l’autoavaluació en la identificació de les llengües adquirides. L’alumne, a més, reflexiona sobre la seva identitat com a parlant i com a aprenent de llengües i valora el fet multilingüe en una societat cada cop més plural. Cada escola ha d’adaptar el PEL a la seva realitat i etapa educativa, però és interessant que l’alumne sigui conscient del seu progrés en l’aprenentatge de llengües i valori la seva llengua materna.

Finalment, no podem oblidar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la pràctica pedagògica: recerca d’informació, creació de materials, àudio, vídeo, intercanvis entre escoles…. El mestre ha d’acompanyar als alumnes en l’aprenentatge de les noves tecnologies i en la recerca, selecció i elaboració autònoma de la informació, tot creant diferents llenguatges, amb diferents eines tecnològiques, i construint conjuntament el coneixement.

Per acabar, tan si ens decidim per un avançament de la llengua a educació infantil com si mantenim la seva introducció al cicle inicial, el que és important és fer-ho amb qualitat, amb uns entorns rics d’experiències, vivències, i sobretot tenint en compte que cada nen/a té el seu ritme i aprèn de maneres diferents. Diversificar les activitats, aplicar diferents metodologies i contextualitzar al màxim la llengua en entorns pluriculturals, és la millor manera de fer la llengua útil i oferir als nostres alumnes els espais i les eines per poder-se expressar, interaccionar i aprendre.

"The child has a hundred languages..."
Els aprenentatges que el nen/a fa a l’escola són molt diversos, però tan si és llengua oral o escrita,  catalana o anglesa, com expressió plàstica o musical, matemàtiques o ciències..., relacionar-se i conviure els uns amb els altres és primer. Tal com deia Loris Malaguzzi l’infant té 100 llengües. Procurem treballar, potenciar i parlar-les totes.

Isabel Turon Balcells, mestra d’anglès a Infantil, CEIP Antoni Brusi (Barcelona) i Enric Calvet Tomàs, mestre d’anglès a Primària, CEIP Pau Vila (Esparreguera).

Referències:
 • Michael Byram, University of Durham, UK “Foreign language and citizenship education: CLIL in the foreign language classroom”. In conference, 2007
 • Paloma Castro a les Jornades “Nous reptes en l’ensenyament de les llengües estrangeres”, Universitat de Lleida, 18-20 octubre 2007.  
 • Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_EN.pdf
 • “El meu portfolio europeu de les llengües” http://www.xtec.cat/crle/02/portfolio/

[1] CEFR: Common European Framework of Reference. Council of Europe, 2001

No comments:

Post a Comment